Tjänster

Startsida / Tjänster

Montagetjänster 

Montage av inredning
Vi kan erbjuda ett stort nätverk med montörer både egna samt externa, som med många års erfarenhet kan borga för att ni får era produkter installerade enligt gällande normer och krav. Oavsett vad det är för fabrikat eller lagertyp. Högt eller lågt...stort eller litet.

Vi utför alla tänkbara tjänster och montage av lagerinredning.
NY Installation, Demontage, Ombyggnad, reparation av tex. :
¤ Pallställ - Hyllställ - Grenställ - Djupstapling
¤ FIFO-ställ - Rullarkiv - Virkesställ
¤ Fristående- och hyllställsentresoler
¤ Automatlager (Hyll o Pall)  Höglager
¤ Miniloadlager - Arbetsplatsutrustning
¤ Lagerautomater - Paternosterverk
¤ Väggsystem - Nätväggar
¤ Rullbanor - Påkörningsskydd mm.

Kontakta oss gärna med era behov och önskemål.

Vi innehar både Bas P och Bas U

Besiktningstjänster 

Besiktning
KJK Lagerprodukter AB är av Det  Norske Veritas godkända att utföra  kontrollbesiktningar av lagerinredningar. Besiktning sker enligt  gällande  europastandard SS-EN 15635:2008.
(Tidigare standarder)
Pallställ (SS 2240)
Hyllställ (SS 2241)
Grenställ (SS 2643)
Djupstaplingsställ (SS 2644)

  • Vi har över 30 års erfarenhet av nya och begagnade lagerinredningar.
  • Vi besiktigar alla förekommande lagerinredningar oavsett fabrikat.
  • Vi besiktar Er lagerinredning enl. gällande FEM normen.

Efter godkännande erhålles kontrollmärke, samt att vi med de ansvariga för det besiktade lagret går igenom besiktningsprotokollet så att det inte föreligger några oklarheter.

Besiktnings- och Serviceavtal

BESIKTNING
Med ett besiktningsavtal från KJK Lagerprodukter AB får du automtiskt en årlig Expertbesiktning utförd av branscherfarna besiktningsmän. Under själva besiktningen går man grundligt igenom ställagets kondition och synar helheten, komponenter och kringutrustning. När det är dags för det årliga besöket skickas en avisering ut i god tid.

SERVICE OCH REPARATIONER
I samband med att besiktningsprotokollet skickas ut får ni även ett kostnadsförslag på eventuellt reparationsmaterial för att åtgärda eventuella besiktningsanmärkningar. Efter godkännande bokar vi så fort som möjligt in reparation av er lagerinredning

Kontakta oss så berättar vi mera...

Besikningsavtal

 

VARFÖR BESIKTIGA LAGERINREDNING ??

Lagerinredning med säkerhetsbrister kan orsaka både omfattande materiella och personliga skador. Detta har bland annat medfört att kraven skärpts i den nya arbetsmiljölagen.

VAD SÄGER LAGEN ??
Arbetsmiljölagen ställer krav på arbetsgivaren. I lagen kap. 3 står bl.a följande: "Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagarna inte utsätts för ohälsa eller olycksfall och systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten. Han skall fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och vidta de åtgärder som föranleds av detta."

Arbetarskyddsstyrelsen har givit ut ett antal regler och anvisningar för hur detta säkerhetsarbetet skall genomföras.
Standarden beskriver bl.a. att periodisk kontroll skall genomföras minst en gång/år. Däremellan skall fortlöpande kontroll ske kontinuerligt. Handlingsplan och protokoll skall upprättas. Dokumentationen ligger till grund för att kunna bedöma om uppgjorda rutiner har följts, och måste därför vara så omfattande och tydliga att arbetsgivaren kan göra rättvisande revision av arbetet. Om en olycka sker trots rutinmässig kontroll, är det viktigt att kunna rekonstruera lagerinredningens status.

KAN MAN DELEGERA ANSVARET ??
Delegering av ansvaret kan det vara svårt att bedöma, om de skall kunna anses vara giltiga. Lagen föreskriver att en delegering kan vara skriftlig eller muntlig men att den skall vara klar och tydlig. Brister det i tydligheten eller den delegerades förutsättningar, kan delegeringen underkännas vid rättslig prövning. T.ex. måste den delegerade som grund ha kunskap, beslutsbefogenhet och ekonomiska möjligheter att effektuera sitt eget beslut.

VILKA PÅFÖLJDER KAN EN OLYCKA I LAGRET FÅ FÖR ARBETSGIVAREN ??
Polis och åklagares uppgift är att fastställa om det föreligger avsteg från gällande lagstiftning eller om olyckan framkallats av annan orsak. Det lagrum som tillämpas är i första hand Brottsbalken och Arbetsmiljölagen. I Brb. har sedan 1 juli 1991 införts en ny paragraf i 3:dje kap. som kallas Arbetsmiljöbrott. Som underlag vid bevisföring från arbetsgivaren kan bl.a. protokollet från den SIS-godkända besiktningen visa att lagerinredningen uppfyllt normerna för Svensk Standard.


 

Övriga tjänster vi hjälper till med är identifiering/typbestämning av lagerinredning, projektering av lager, samt servicearbeten. Kontakta gärna något av våra säljkontor för ytterligare information om vår tjänster, offertförfrågningar m.m.