Besiktning lagerinredning

Beskrivning

Besiktning lagerinredning

Besiktning lagerinredning – KJK Lagerprodukter AB är av Det Norske Veritas godkända att utföra kontrollbesiktningar av lagerinredningar.

Så som:
Pallställ (SS 2240)
Hyllställ (SS 2241)
Grenställ (SS 2643)
Djupstaplingsställ (SS 2644)

Vi har över 30 års erfarenhet av nya och begagnade lagerinredningar. Vi besiktigar alla förekommande lagerinredningar oavsett fabrikat.Vi besiktar Er lagerinredning enl. gällande FEM normen. Efter godkännande erhålles kontrollmärke från DNV samt att vi med de ansvariga för det besiktade lagret går igenom besiktningsprotokollet så att det
inte föreligger några oklarheter.

VARFÖR BESIKTNING LAGERINREDNING ??

Lagerinredning med säkerhetsbrister kan orsaka både omfattande materiella och personliga skador. Detta har bland annat medfört att kraven skärpts i den nya arbetsmiljölagen.

VAD SÄGER LAGEN ??

Arbetsmiljölagen ställer krav på arbetsgivaren. I lagen kap. 3 står bl.a följande: “Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagarna inte utsätts för ohälsa eller olycksfall och systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten. Han skall fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och vidta de åtgärder som föranleds av detta.”

Arbetarskyddsstyrelsen har givit ut ett antal regler och anvisningar för hur detta säkerhetsarbetet skall genomföras.
Standarden beskriver bl.a. att periodisk kontroll skall genomföras minst en gång/år. Däremellan skall fortlöpande kontroll ske kontinuerligt. Handlingsplan och protokoll skall upprättas. Dokumentationen ligger till grund för att kunna bedöma om uppgjorda rutiner har följts, och måste därför vara så omfattande och tydliga att arbetsgivaren kan göra rättvisande revision av arbetet. Om en olycka sker trots rutinmässig kontroll, är det viktigt att kunna rekonstruera lagerinredningens status.

KAN MAN DELEGERA ANSVARET ??

Delegering av ansvaret kan det vara svårt att bedöma, om de skall kunna anses vara giltiga. Lagen föreskriver att en delegering kan vara skriftlig eller muntlig men att den skall vara klar och tydlig. Brister det i tydligheten eller den delegerades förutsättningar, kan delegeringen underkännas vid rättslig prövning. T.ex. måste den delegerade som grund ha kunskap, beslutsbefogenhet och ekonomiska möjligheter att effektuera sitt eget beslut.

VILKA PÅFÖLJDER KAN EN OLYCKA I LAGRET FÅ FÖR ARBETSGIVAREN ??

Polis och åklagares uppgift är att fastställa om det föreligger avsteg från gällande lagstiftning eller om olyckan framkallats av annan orsak. Det lagrum som tillämpas är i första hand Brottsbalken och Arbetsmiljölagen. I Brb. har sedan 1 juli 1991 införts en ny paragraf i 3:dje kap. som kallas Arbetsmiljöbrott. Som underlag vid bevisföring från arbetsgivaren kan bl.a. protokollet från den SIS-godkända besiktningen visa att lagerinredningen uppfyllt normerna för Svensk Standard.

 

Besiktning dsc04793-150x150 dsc04748-150x150

 

 

 

Kontakta gärna något av våra säljkontor för ytterligare information, offertförfrågningar m.m.
Vi hjälper även till med identifiering/typbestämning av lagerinredning, projektering av lager, samt besiktning, montage och servicearbeten.

Måndag – Fredag 07.00-17.00  Telefon: 08-543 531 55 / 0589-153 55
KJK Lagerprodukter AB  I  Bengt Färjaresväg 5  I   182 77 STOCKSUND
Epost:  info@kjk.se  I  Hemsida: www.kjk.se
Copyright © 2010-2016

KJK LAGERPRODUKTER

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Besiktning lagerinredning”